وکتور خوشنویسی « از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر »

۲۰,۰۰۰ تومان

وکتور خوشنویسی « از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری که در این گنبد دوار بماند »